Brandskydd

Brandskydd innefattar allt arbete hur du förebygger och förhindrar brand och hur du agerar vid en händelse av brand. Det ska synas både i byggnadens utformning och ha tydliga instruktioner vid fara.

Vad är brandskydd?

Brandskydd består av många olika delar. Det innehåller både strategiska, praktiska och faktiska lösningar. Utgångspunkten är Lagen om Skydd mot Olyckor. Den trädde i kraft 2004-01-01 och kräver att respektive kommun skal tillse att brandskyddet och säkerheten förbättras, samt att alla tar sitt ansvar. Lagen flyttade över hela brand & säkerhetsansvaret till fastighetsägaren och hyresgästen i ett delat ansvar där fastighetsägaren är sammankallande och juridisk ansvarig.

Det finns också regler om brandskydd i händelse av brand i samband med uppförande av nya byggnader och vid ändring av byggnader. Här innefattas hur brandskyddet i byggnaden består av olika skyddsytor som har mål att avbryta eller hindra spridning av en eventuell brand. Det kan till exempel vara brandcellsgränser, brandgasventilation, automatiska släcksystem eller utrymningsvägar.

Förebyggande åtgärder som innefattar ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär hur man ansvarar för egenkontroll av risker och brandskydd, ser till att det finns tydliga evakueringsinstruktioner för de som vistas i byggnaden, utrymningsvägar är utan hinder, samt att brandvarnare och brandsläckare är funktionsdugliga.

Du och dina anställda ska gå igenom en brandskyddsutbildning och de som får särskilda ansvarsområden som Brandskyddsansvarig och Utrymningsledare får en gedigen utbildning.

Brandskydd & säkert brandskyddsarbete GBG BRAND

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Genom “Systematiskt Brandskyddsarbete”, SBA, får du en bra brandsäkerhet som omfattar åtgärder som underlättar utrymning och släckning vid brand. Det görs också förebyggande åtgärder för att minimera risken för brand.

Allt SBA-arbete är ett bra förebyggande arbete, men vill man vara riktigt säker på att tillgodose alla lag- och försäkringskrav är det viktigt att göra en grundläggande besiktning där alla SBA-punkter kommer fram och kan dokumenteras. Efter det är det enklare att utföra SBA-runder så att eventuella brister kan upptäckas och åtgärdas löpande.

Med hjälp av vår digitala SBA-plattform blir det enkelt för dig att också underhålla ert SBA-arbete.

Rökdetektor

Rökdetektorn är en av de viktigaste saker du kan ha för att vara brandsäker. Detektorn varnar när den känner av rök eller värme på samma sätt som en klassisk brandvarnare. Skillnaden är att detektorn även larmar vår larmcentral där en larmoperatör kan hjälpa dig dygnet runt. Testa dem regelbundet för att säkerställa funktionalitet.

Brandsläckare

Att ha en brandsläckare på plats är också viktigt för att vara brandsäker. En brandsläckare kan användas för att släcka mindre bränder och kan hjälpa till att förhindra att en mindre brand sprider sig. Det är viktigt att ha rätt typ av brandsläckare för det ändamål den är avsedd, och att veta hur man använder den korrekt.

Brandutrymningsplan

En brandutrymningsplan är en plan som visar vad man ska göra vid en brand. Det är viktigt att ha en plan på plats så att alla i byggnaden vet vad de ska göra och var de ska gå i händelse av en brand. Det är också viktigt att öva utrymningsplanen regelbundet, så att alla i byggnaden känner till och är redo att agera om en brand uppstår.

SBA GBG BRAND

SBA - allt i ett avtal

Skaffa vårt Allti1-avtal och få tillgång till vår digitala SBA-plattform där du kan bland annat kan dokumentera och rapportera åtgärder. Det ingår årliga funktionskontroller och mycket mer.

Våra utbildningar

Vi har utbildning inom SBA, allmän brandkunskap, brandskydd, utrymning och HLR. Vi har även särskilda utbildningar för brandskyddsansvariga och utrymningsledare.

Utrymning brand

Brandutrymning och nödutgångar

Undvik att din fastighet blir en dödsfälla. Låt oss göra en utrymningsanalys och kontrollera att utrymningsvägar är fria och nödutgångar är olåsta.